Obszar działania

Komornik Sądowy Patrycja Harbuz-Nowak prowadzi kancelarię komorniczą w rewirze Sądu Rejonowego w Myśliborzu, przy którym został powołany. Do egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego w Myśliborzu właściwi pozostają tylko i wyłącznie komornicy sądowi działający przy tym Sądzie.

Rewir działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu obejmuje:

 • m. i gm. Barlinek
 • gm. Boleszkowice
 • m. i gm. Dębno
 • m. i gm. Myślibórz
 • gm. Nowogródek Pomorski

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego obejmuje swoim zakresem właściwość:

 • Sądu Okręgowego w Szczecinie,
 • Sądu Okręgowego w Koszalinie,
 • Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z art. 10 ust. ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, w sprawach o wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17-11-1964- Kodeks Postępowania Cywilnego, a także w sprawach o wykonanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności – wierzyciel  ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17-11-1964r. – Kodeks Postępowania Cywilnego z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości,
 • o wydanie nieruchomości,
 • o wprowadzenie w posiadanie,
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy,
 • w których przepisy o nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel dokonując wyboru Komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji składa pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru Komornika.