OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-12-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika pod adresem:
Myślibórz, ul. Królewiecka 45
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, o numerze działki 247, położonej w Moczkowie (Gmina Barlinek, Powiat Myślibórz) o obszarze 3,84 HA; nieruchomości stanowiącej własność dłużników  na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej pod adresem: 74-320 Moczkowo,
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00037822/3
Suma oszacowania wynosi 92 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 69 375,00 zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/

Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

Oznaczenie w ewidencji gruntów
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: myśliborski
Jednostka ewidencyjna: Barlinek – obszar wiejski
Obręb: 0015, Moczkowo
Tabela 1. Działki ewidencyjne Nr działki Położenie gruntów Symbol użytku Pow. użytków [ha] Pow. działki *ha+ Nr księgi wieczystej 247
RIVa
RIVb
RV
S-RIVa
S-RIVb
PsV
N
1,5200
0,4700
0,2900
0,3500
0,1400
1,0500
0,0200
3,8400
SZ1M/00037822/3

Uwarunkowania planistyczne
Wyceniana działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, przyjętym po zmianach Uchwałą nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 maja 2011 r., zaproponowano dla przedmiotowej działki funkcję:
– dla części działki – chronione tereny upraw polowych (RPo),
– dla części działki – tereny ogrodnictw (RO),
– dla części działki – tereny parków leśnych (LP).
Dla przedmiotowej działki nie są prowadzone postępowania administracyjne w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wydano decyzji administracyjnych w trybie art. 61 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Powyższe ustalono na podstawie zaświadczenia z dnia 28.07.2020 r. (pismo znak: RGPI.VIII.(I)6727.1.130.2020).

Działka nr 247 z obrębu Moczkowo o powierzchni 3,8400 ha posiada kształt w miarę regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, umożliwiający racjonalne wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem. Teren działki o konfiguracji płaskiej i falistej, z różnicą poziomów terenu do około 5 metrów. Nad działką poprowadzona jest linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nie posiada uzbrojenia w media infrastruktury technicznej. Wskaźnik bonitacji dla przedmiotowej działki (HP/ha) wynosi 0,74.