Obwieszczenie o I terminie licytacji lokalu mieszkalnego w Myśliborzu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 34286
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2022r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie się
pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni 36,00mkw. Z lokalem związany jest udział 55/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, dla której prowadzona jest kw nr SZ1M/00019580/2
należącego do dłużnika:Ewa Jagusiak
położonego: 74-300 Myślibórz, Pileckiego 12/2, dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34286 [NKW: SZ1M/00034286/2]

Suma oszacowania wynosi 102 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 210,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 17-11-2022r.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 253/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/

Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak