I Licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Golenicach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33250
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2022r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie się
pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 51,88mkw, z którym związany jest udział 436/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego prowadzona jest KW nr /00023053/ położonej: 74-312 Golenice, ul. Golenice 148/5, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33250 [NKW: SZ1M/00033250/4]
należącej do dłużnika:Elżbieta Dymarkowska

Suma oszacowania wynosi 108 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 15-12-2022r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 896/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/
Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

OPIS I OSZACOWANIE – OKUNIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2020 r. o godz. 11:00 pod adresem:
OKUNIE (działka nr 44/1 oraz 55) 74-320 Barlinek
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej
stanowiącej
działkę nr 44/1 oraz działkę nr 55 położoną w obrębie ewidencyjnym OKUNIE o łącznej powierzchni 6,3300HA zabudowanych dwoma budynkami gospodarczymi i budynkiem rekreacyjnym położonej
pod adresem: 74-320 Barlinek, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00022442/7

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

87543666_136934560978854_5753618587214413824_n 88175530_608799686634864_4037146439355203584_n 88212645_2529271200667525_7971317807973400576_n 88302152_2222600781382587_3580925212058714112_n 88321525_232110377971514_2771255956149895168_n 88331283_136318857734584_423223010741190656_n 88960286_193786545303068_8614288851864649728_n 88992170_1597095867095973_2889294009769918464_n 89466040_666233760815416_9184458636720603136_n

Administratorem danych osobowych jest komornik sądowy. Dane kontaktowe do zgłoszeń dotyczących danych osobowych są dostępne na stronie internetowe komornika. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w kancelarii komornika, mailowo na adres e-mail:myslibórz.harbuz-nowak@komornik.pl, telefonicznie-pod numerem telefonu 957472479 lub pisemnie na adres ul.Królewiecka 45 w Myśliborzu. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonywanie jest nałożone na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od stron lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że stroną lub uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania lub siedziby albo adres korespondencyjny poza tym obszarem. W odniesieniu do swoich danych osobowych istnieje w każdej chwili możliwość zażądania do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania lub czynności albo ze względu na obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika. Istnieje możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych jest dostępne w siedzibie komornika.