Obwieszczenie o I terminie licytacji lokalu mieszkalnego – LICYTACJA NIE ODBĘDZIE SIĘ !!!!

!!!!!!LICYTACJA NIE ODBĘDZIE SIĘ!!!!!!

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 MYŚLIBÓRZ w sali nr 5, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z 1 pokoju, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju, o łącznej powierzchni 43,19mkw. Z lokalem związany jest udział 117/1000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie objętego KW nr SZ1M/00028518/3 położonej pod adresem: 74-300 Myślibórz, Pionierów 25/7, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00035709/1
będącej własnością dłużnika: Marcin Kostowski.

Suma oszacowania wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 46 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 17-11-2022r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 38/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/

             Komornik Sądowy

Patrycja Harbuz-Nowak

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 119/22 w dniu 25-11-2022 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem: 74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 45 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc),
pierwsza licytacja nieruchomości:
stanowiącej niezabudowaną działkę o numerze 288/4 o identyfikatorze 321002_2.0006.288/4, położonej w obrębie 321002_2.0006, CHWARSZCZANY, o łącznej powierzchni 0,3679 HA, stanowiącej grunty orne położonej: 74-406 Chwarszczany
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00032093/8
będącej własnością dłużnika: Krzysztof Urbanowicz.
Suma oszacowania wynosi 58 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 43 875,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi najpóźniej na dzień przed przetargiem tj 24-11-2022r.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. pod adresem
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/

Komornik Sądowy

Patrycja Harbuz-Nowak

Pouczenie:
Zgodnie z art.  8671 kpc
§  1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§  2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§  3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§  4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z art.  8672 kpc
§  1. Licytacja odbywa się publicznie.
§  2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§  3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§  4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Zgodnie z art.  871 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny (bez uwzględnienie kwoty rękojmi!!!), nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

OPIS I OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak

na podstawie art.945 §2 , art.10132 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2022 o godz. 12:00 w:
74-320 Barlinek działka nr 460/74 o identyfikatorze 321001 4 0002 460/74 w obrębie 0002 Barlinek

zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału 1/13 niewydzielonej części nieruchomości położonej:
74-320 Barlinek, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 43037 [NKW: SZ1M/00043037/8].

ORAZ

na podstawie art.945 §2 , art.10132 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2022 o godz. 12:40 w:
74-320 Barlinek działka nr 460/19 oraz 461/2
zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału 1/117 niewydzielonej części nieruchomości położonej:
74-320 Barlinek, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 43037 [NKW: SZ1M/00035884/1].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

Niniejszy opis i oszacowanie stanowią opis i oszacowanie uzupełniające do oszacowanej już nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr SZ1M/00044906/8