I Licytacja mieszkania w Dębnie – lokal zabezpieczony

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 39637
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2022r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Myśliborzu 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie się:
pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc, o łącznej powierzchni 46,08mkw. Z lokalem związany jest udział 317/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00036307/, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 39637 [NKW: SZ1M/00039637/3]

położonej: 74-400 Dębno, Waryńskiego 28/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABEZPIECZONA – Komornik jest w posiadaniu kluczy do mieszkania.
Suma oszacowania wynosi 187 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 114/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/
Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak