DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – udziału 1/2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2021 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 MYŚLIBÓRZ w sali nr 3, odbędzie się DRUGA licytacja
UDZIAŁU 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne:
nr 7/5 położone w Nawrocku (zabudowana),
nr 135/3 o identyfikatorze 321004_5.0024.135/3, obręb 0024, NAWROCKO, stanowiącą BR – GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE;
działkę nr 135/5 o identyfikatorze 321004_5.0024.135/5, obręb 0024, NAWROCKO, stanowiącą LZ – GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE
o łącznej powierzchni zgodnie z księgą wieczystą 2,1502 HA; nieruchomość rolna, zabudowana położona pod adresem: Nawrocko, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00009326/1
Nieruchomość w udziale 1/2 należy do dłużnika Bogusława Zdyb.
Ujawniony w księdze wieczystej łączny obszar nieruchomości jest niezgodny z danymi zawartymi
w uproszczonym wypisie z rejestru gruntów. W oszacowaniu przyjęto powierzchnię działek za ewidencją gruntów i budynków.
Powierzchnia z ewidencji:
nr 135/3 4 904 m2 nr 135/5 1,0125 ha nr 7/5 0,6160 ha
W dziale III Kw widnieje wpis służebności na rzecz Heleny Zdyb Zbigniewa Zdyb, aktualnie służebność dotyczy jedynie Heleny Zdyb; wartość oszacowania nieruchomości została ustalona przy uwzględnieniu obciążenia służebnością na rzecz Heleny Zdyb.
Suma oszacowania UDZIAŁU 1/2 obciążonej prawem służebności
wynosi 100 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 66 833,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 025,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. w dniu 29-04-2021r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu z dłużnikem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 585/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/

Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak