I Licytacja mieszkania w Dębnie – lokal zabezpieczony

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 39637
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2022r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Myśliborzu 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie się:
pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc, o łącznej powierzchni 46,08mkw. Z lokalem związany jest udział 317/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00036307/, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 39637 [NKW: SZ1M/00039637/3]

położonej: 74-400 Dębno, Waryńskiego 28/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABEZPIECZONA – Komornik jest w posiadaniu kluczy do mieszkania.
Suma oszacowania wynosi 187 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 114/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/
Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

Obwieszczenie o II terminie licytacji domu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 MYŚLIBÓRZ w sali nr 5,
odbędzie się DRUGA licytacja
nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną położoną na działce nr 10/5 w Osinie (gm. Barlinek) o obszarze całej nieruchomości 0,0875 HA. Na działce posadowiony jest zgodnie z księgą wieczystą jednorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 123,54mkw kub. 728m3; powierzchnia użytkowa budynku 110,00mkw. Ujawnione w księdze wieczystej parametry budynku w zakresie powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubatury są różne od tych stwierdzonych w toku wizji lokalnej na nieruchomości oraz z dokumentacji geodezyjnej. Ostatecznie do wyliczenia wartości rynkowej nieruchomości przyjęto powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego zgodną w obmiarami dokonanymi w toku wizji lokalnej. Wobec powyższego przedmiot czynności stanowi nieruchomość gruntowa, zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 10/5 o powierzchni 0,0875 HA, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział KW prowadzi księgę SZ1M/00008202/9. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 149 mKw i powierzchni użytkowej 237,21mKw.
będącej własnością dłużnika: Sławomira Samol położonej 74-320 Osina – Osina 21A
NIERUCHOMOŚĆ ZABEZPIECZONA – Komornik jest w posiadaniu kluczy do domu
OGLĘDZINY 15 grudnia 2022r. o godzinie 14:00
Suma oszacowania wynosi 209 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa DWIE TRZECIE sumy oszacowania i wynosi 139 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj 15-12-2022r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 522/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/
Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

Obwieszczenie o I terminie licytacji lokalu mieszkalnego w Myśliborzu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 34286
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2022r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie się
pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni 36,00mkw. Z lokalem związany jest udział 55/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, dla której prowadzona jest kw nr SZ1M/00019580/2
należącego do dłużnika:Ewa Jagusiak
położonego: 74-300 Myślibórz, Pileckiego 12/2, dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34286 [NKW: SZ1M/00034286/2]

Suma oszacowania wynosi 102 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 210,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 17-11-2022r.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 253/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/

Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

Obwieszczenie o I terminie licytacji lokalu mieszkalnego – LICYTACJA NIE ODBĘDZIE SIĘ !!!!

!!!!!!LICYTACJA NIE ODBĘDZIE SIĘ!!!!!!

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 MYŚLIBÓRZ w sali nr 5, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z 1 pokoju, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju, o łącznej powierzchni 43,19mkw. Z lokalem związany jest udział 117/1000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie objętego KW nr SZ1M/00028518/3 położonej pod adresem: 74-300 Myślibórz, Pionierów 25/7, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00035709/1
będącej własnością dłużnika: Marcin Kostowski.

Suma oszacowania wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 46 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 17-11-2022r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 38/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/

             Komornik Sądowy

Patrycja Harbuz-Nowak

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 119/22 w dniu 25-11-2022 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem: 74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 45 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc),
pierwsza licytacja nieruchomości:
stanowiącej niezabudowaną działkę o numerze 288/4 o identyfikatorze 321002_2.0006.288/4, położonej w obrębie 321002_2.0006, CHWARSZCZANY, o łącznej powierzchni 0,3679 HA, stanowiącej grunty orne położonej: 74-406 Chwarszczany
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00032093/8
będącej własnością dłużnika: Krzysztof Urbanowicz.
Suma oszacowania wynosi 58 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 43 875,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi najpóźniej na dzień przed przetargiem tj 24-11-2022r.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. pod adresem
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/

Komornik Sądowy

Patrycja Harbuz-Nowak

Pouczenie:
Zgodnie z art.  8671 kpc
§  1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§  2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§  3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§  4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z art.  8672 kpc
§  1. Licytacja odbywa się publicznie.
§  2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§  3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§  4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Zgodnie z art.  871 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny (bez uwzględnienie kwoty rękojmi!!!), nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

OPIS I OSZACOWANIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak

na podstawie art.945 §2 , art.10132 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2022 o godz. 12:00 w:
74-320 Barlinek działka nr 460/74 o identyfikatorze 321001 4 0002 460/74 w obrębie 0002 Barlinek

zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału 1/13 niewydzielonej części nieruchomości położonej:
74-320 Barlinek, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 43037 [NKW: SZ1M/00043037/8].

ORAZ

na podstawie art.945 §2 , art.10132 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2022 o godz. 12:40 w:
74-320 Barlinek działka nr 460/19 oraz 461/2
zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału 1/117 niewydzielonej części nieruchomości położonej:
74-320 Barlinek, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 43037 [NKW: SZ1M/00035884/1].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

Niniejszy opis i oszacowanie stanowią opis i oszacowanie uzupełniające do oszacowanej już nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr SZ1M/00044906/8

I Licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Golenicach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33250
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2022r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie się
pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 51,88mkw, z którym związany jest udział 436/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego prowadzona jest KW nr /00023053/ położonej: 74-312 Golenice, ul. Golenice 148/5, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33250 [NKW: SZ1M/00033250/4]
należącej do dłużnika:Elżbieta Dymarkowska

Suma oszacowania wynosi 108 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 15-12-2022r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas SA 94 20300045 1110 0000 0417 2420
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 896/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.
Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl
Możliwość zapoznania się z obwieszczeniami: http://www.licytacje.komornik.pl/
Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

OPIS I OSZACOWANIE – OKUNIE

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2020 r. o godz. 11:00 pod adresem:
OKUNIE (działka nr 44/1 oraz 55) 74-320 Barlinek
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej
stanowiącej
działkę nr 44/1 oraz działkę nr 55 położoną w obrębie ewidencyjnym OKUNIE o łącznej powierzchni 6,3300HA zabudowanych dwoma budynkami gospodarczymi i budynkiem rekreacyjnym położonej
pod adresem: 74-320 Barlinek, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00022442/7

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Patrycja Harbuz-Nowak

87543666_136934560978854_5753618587214413824_n 88175530_608799686634864_4037146439355203584_n 88212645_2529271200667525_7971317807973400576_n 88302152_2222600781382587_3580925212058714112_n 88321525_232110377971514_2771255956149895168_n 88331283_136318857734584_423223010741190656_n 88960286_193786545303068_8614288851864649728_n 88992170_1597095867095973_2889294009769918464_n 89466040_666233760815416_9184458636720603136_n

Administratorem danych osobowych jest komornik sądowy. Dane kontaktowe do zgłoszeń dotyczących danych osobowych są dostępne na stronie internetowe komornika. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w kancelarii komornika, mailowo na adres e-mail:myslibórz.harbuz-nowak@komornik.pl, telefonicznie-pod numerem telefonu 957472479 lub pisemnie na adres ul.Królewiecka 45 w Myśliborzu. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonywanie jest nałożone na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od stron lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że stroną lub uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania lub siedziby albo adres korespondencyjny poza tym obszarem. W odniesieniu do swoich danych osobowych istnieje w każdej chwili możliwość zażądania do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania lub czynności albo ze względu na obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika. Istnieje możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych jest dostępne w siedzibie komornika.